โรงพยาบาลกว๋องสิว ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.903 ในปี ค.ศ.1932 รัฐบาลได้ออกกฏข้อบังคับ โรงพยาบาลจะต้องจัดอยู่
ในระบบแพทย์แผนปัจจุบัน ดังนั้น สมัยนายมา บูลกุล (มา หนับ ขวั่น) เป็นนายก ท่านได้ไปจดทะเบียนที่กระทรวงสาธรณสุขให้เป็นโรงพยาบาล
นิธิที่ถูกต้องแห่งหนึ่ง รับคนไข้ที่รักษา หรือพักรักษา หรือทำการผ่าตัด จะไม่มีการแบ่งแยกชนชาติ หรือชั้นวรรณะ คนไข้ทุกคนได้รับการดูแล
เอาใจใส่เป็นอย่างดี
ในวันที่ 14 สิงหาคม 1945 สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง มีชาวจีนที่ถูกญี่ปุ่นจับเป็นเชลยศึก จากทุกทิศทุกทางเข้า
มาข้อความช่วยเหลือจากสมาคมกว๋องสิว ทางสมาคมฯ ก็ได้จัดตั้งทีมงาน "แผนรับ และให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนในประเทศไทย" ขึ้นมา
ให้การดูแลและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สมัยนั้นมีชาวจีนเชลยศึกรวม 2081 คน ในปี ค.ศ.1946-1947 มีชาวจีนนั่งเรือข้ามทะเลอพยพเข้ามา
ในประเทศไทยอีก ส่วนมากจะนำโรคอหิวาตกโรค โรคริดสีดวงตา ทางโรงพยาบาลได้ช่วยรักษาให้หายจากโรคเป็นจำนวนหลายพันคน
โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ
เป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในเรื่องการขับถ่ายการทำความสะอาด
ชำระล้างร่างกาย และอกหารการกินต่างๆ ส่วนใหญ่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลของรัฐของโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนน้อยมาจากตามบ้าน โรคส่วนใหญ่โรงพยาบาลต่างๆ ไม่ต้องการรักษาต่อแล้วจึงส่งมารักษาที่นี่ เช่น
โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ไตวายระยะสุดท้าย โรคสมองเสื่อม อัมภาตแขนขา
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เรื่องการดูแลผู้ป่วย คือ ป้อนอาหาร ทำความสะอาดร่างกาย ระวังเรื่องการตกเตียง
มดแมลงรบกวน ทำแผล ให้ยาต่างไ ตามแพทย์สั่ง และให้ยาจากโรงพยาบาลอื่นที่แพทย์สั่งมา
ความก้าวหน้าของโรงพยาบาล
1. ปรับปรุงค่าห้องพักเพิ่มขึ้น
2. ปรับปรุงห้องพิเศษปรับอากาศรวม 1 ห้อง 3 เตียง จากเงินบริจาคส่วนหนึ่ง
3. ปรับปรุงห้องชันสูตรโรค โดยซื้อเครื่องตรวจเลือด ราคา 160,000 บาท ตรวจหา เบาหวานไขมันในเลือด
....โรคไต โรคตับ ฯลฯ
4. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาล
5. ปรังปรุงห้องรับแขกหน้าห้องผู้ป่วยอนาถา
6. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ผลิตน้ำสะอาดพร้อมดื่มได้ทันที โดยไม่ต้องต้ม เป็นการประหยัดพลังงานและ
อำนวนความสะดวกแก่ผู้ป่วน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจากอดีตถึงปัจจุบัน
1. นายแพทย์จงจินต์ โกศลเจริญ 6. นายแพทย์ธีระ สุริประเสริฐ
2. แพทย์หญิงมณี สุนทรรังสี 7. นายแพทย์เกษม ชินประหัษฐ
3. นายแพทย์ประการ พิศาลบุตร 8. แพทย์หญิงสมถวิล ครุฑสูตร
4. แพทย์หญิงนงเยาว์ กีชานนท์ 9. นายแพทย์จรวย ศรีทอง
5. แพทย์หญิงพวงพรรณ ธรรมาภรณ์พิลาศ 10.นายแพทย์บำรุง อดุลยานุภาพ